၂၁ႀကိမ္ေျမာက္သိန္းတစ္ေသာင္းကံထူးရွင္

၂၁ႀကိမ္ေျမာက္သိန္းတစ္ေသာင္းကံထူးရွင္

 

ပခုကၠဴခိုင္ေရႊဝါထီဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္နိုင္မွ ေရာင္းမကုန္သည့္ ထီလက္က်န္မွ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး ဆြတ္ခူး

 

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ
ဌ ၁၁၁၉၃၇(ခိုင္ေရႊဝါ)

သိန္းတစ္ေသာင္း
ယ ၅၃၉၃၅၄

သိန္းငါးေထာင္
ဝ ၃၇၅၆၀၁
ကဂ ၉၀၄၉၇၀သိန္း၂ဝဝဝဆု
ဓ ၆၇၄၆၈၉
ဂ ၃၉၃၂၀၃
အ ၁၀၁၄၃၆

သိန္း၁ဝဝဝဆု
အ ၁၃၀၈၂၁
ကခ ၅၂၂၁၅၂
ဒ ၇၁၅၀၆၆
သ ၇၅၈၅၂၂

 

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၃) သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း၅လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဇ ၅၃၄၉၆
ကင ၂၂၅၄၁
ဃ ၃၈၅၆၈

ယ ၃၁၂၂၂
ကဃ ၉၇၃၅၄
ဟ ၂၁၄၆၉

ယ ၅၆၅၂၅
ဟ ၂၁၄၆၉
ဠ ၁၁၅၅၆

သ ၇၄၀၉၇
ထ ၃၄၈၂၆
ကဂ ၄၄၉၅၃

ဒ ၈၂၈၈၇
မ ၆၂၁၁၁
ဟ ၈၀၉၉၃

ကဂ ၁၁၈၇၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၂) သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

 

မ ၁၉၆၁
ယ ၃၉၈၈
ထ ၂၆၅၁

င ၇၄၈၁
ဇ ၈၄၃၃
ကင ၂၄၄၉

ဗ ၇၈၅၂
ထ ၅၇၃၈
ဆ ၇၄၂၄

ကင ၁၆၁၀
ည ၁၉၆၁
ဋ ၉၇၇၃

ကက ၁၂၀၄
ဃ ၅၃၆၄
ဆ ၇၉၇၂

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၁) သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

ဋ ၅၃၅
ဘ ၅၈၉
ယ ၆၉၈

ခ ၉၁၃
ဖ ၃၇၅
ဂ ၄၇၂

ကဆ ၂၄၀
ဃ ၂၃၇
စ ၉၅၁

လ ၆၅၈
ဠ ၉၇၀
ကဆ ၉၇၉

ဠ ၁၅၆
ကဃ ၅၄၈

ဎ ၁၅၀
ဏ ၂၄၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၅) ေသာင္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

စ ၃၃
ထ ၆၂
ဠ ၇၈

ရ ၅၅
ဓ ၄၂
ရ ၂၆

ကဂ ၆၉
ယ ၅၆
ဖ ၆၃

ဠ ၃၂
ဇ ၉၁
သ ၇၄

ကဆ ၆၂
ယ ၃၇

ယ ၃၀
ကဃ ၇၁
ကဃ ၂၇

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ၾကပါ