ဒီအေျခခံေတြသိထားရင္ သင္အိမ္ေဆာက္လို႔ရၿပီ(အိမ္ေဆာက္နည္းအေျခခံသေဘာတရားမ်ား)

ဒီအေျခခံေတြသိထားရင္ သင္အိမ္ေဆာက္လို႔ရၿပီ(အိမ္ေဆာက္နည္းအေျခခံသေဘာတရားမ်ား)

ေျမႀကီးပုံသည့္အခါ တူးသည့္က်င္း၏ ၂ေပ<သို႔မဟုတ္> ၃ေပအကြာတြင္ ေျမႀကီးပစ္ပုံထားရမည္။ေျမႀကီးျပန္လည္ဖို႔သည့္အခါ တစ္ႀကိမ္လၽွင္ ၆လက္မ အလႊာလိုက္ဖို႔ၿပီး သိပ့္သည္းေအာင္ ေရျဖန္းဒင္ေဆာင့္ လိုအပ္သည့္ သိပ့္သည္းမႈ႔ အေနအထားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

* အေဆာက္အဦအတြက္ ပတ္တန္းရိုက္သည့္အခါ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ရိုက္၍ ပတ္တန္းတိုင္အား ေျမအဝင္ ၃ေပ<သို႔မဟုတ္>၄ေပဝင္ေအာင္ရိုက္ထားသင့္ပါသည္။အေဆာက္အဦ က်င္တယ္ဖမ္းသည့္အခါ အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ သုံးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးတြင္ဖမ္းရမည္။

က်င္တြယ္ဖမ္းနည္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဖမ္းယူတတ္ၾကသည္။ဥပမာ(၃၊၄၊၅)(၆၊၈၊၁၀) (၁၅ ၊ ၂၀၊ ၂၅) တို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖမ္းယူတတ္ၾကသည္။* အုတ္မစီခင္ အုတ္ကို ႏွစ္နာရီ ႀကိဳတင္၍ ေရစိမ္ထားရမည္။(သို႔မဟုတ္)ေရေလာင္းေပးရမည္။

* (၇)ေပအျမင့္ရွိေသာ ၊ (၇)ေပထက္ေက်ာ္ေသာ Slabဆိုလၽွင္ အနည္းဆုံး(၁၀)ရက္ထားၿပီးမွ ျဖဳတ္ရပါမည္။

* Slabေလာင္းၿပီး ( ၂ ) ရက္အတြင္း ကြန္ကရစ္ အစိတ္အပိုင္းအေပၚ မည္သည့္ ဝန္မၽွမတင္ရ။

* Slabအျပင္သို႔ အဝဲထုတ္သည့္အခါ Slab၏ အဝဲထုတ္မည့္အတြင္းခြင္ေပ၏ (၅) ဆ (၁) ဆ ထုတ္ခြင့္ရွိသည္။ လူတို႔ေသာက္သုံးနိုင္ေသာေရသည္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း၌သုံးရန္သင့္ေတာ္ည္။ငန္ပ်ပ် အရသာရွိေသာေရသည္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း၌ သုံးရန္မသင့္ေသာေရျဖစ္သည္။ သံကူကြန္ကရစ္မ်ားအတြက္ ပင္လယ္ေရကို သုံးရန္မသင့္။ အက္ဆစ္အနည္းငယ္ပါဝင္ေသဘာဝေရသည္ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သုံးနိုင္ေသာေရျဖစ္၏။ေရ၌ဆာလဖိတ္ဓာတ္(၀.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္လၽွင္ကြန္ကရစ္၏ဝန္ခံနိုင္အား(၄)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းမည္။ထို႔အတူေရ၌ရိုးရိုးဆား()ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္လၽွင္ကြန္ကရစ္၏ဝန္ခံနိုင္အား(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းေပမည္။

* အုတ္စီလုပ္ငန္းၿပီးစီးသြားသည့္အခါ ေန႔စဥ္တစ္ေန႔လၽွင္(၃)ႀကိမ္(၇)ရက္အထိ ေရျဖန္းေပးရပါသည္။

* အုတ္စီနံရံ အျမင့္အားတစ္ေန႔လၽွင္(၃)ေပသာစီၿပီးD.P.C(Damp Proof Course)ေက်ာက္ေလာင္းထားျခင္းကပိုေကာင္းပါသည္။

* ဝါးျငမ္းမ်ားဆင္ေသာအခါ အေဆာက္အဦ အျပင္နံရံမွ (၃)ေပအကြာတြင္တိုင္ေထာင္ခိုင္းၿပီး ဝါးလုံးတစ္လုံးႏွင့္တစ္လုံး (၂) ေပခြဲသာျခားျခင္းျဖင့္ ျငမ္း၏ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈ႔ကို ရေစပါသည္။

* သံကိုျဖတ္ေတာက္သည့္အခါ (၄၅) ဒီဂရီခ်ိဳးခ်င္ေသာ သံေခ်ာင္းကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ေပထက္ ( ၂)လက္မပိုျဖတ္ရမည္။(၉၀)ဒီဂရီခ်ိဳးခ်င္ေသာ သံေခ်ာင္းကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ေပထက္ (၉)လက္မပိုျဖတ္ရည္။ (၁၃၅) ဒီဂရီ ခ်ိဳးခ်င္ေသာ သံေခ်ာင္းကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ေပထက္(၁၄)လက္မ ပိုျဖတ္ပါ။(မွတ္ခ်က္။R.C column သံႏွင့္ Beam သံတို႔အတြက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

* တံခါးရြက္မ်ားကို အေဆာက္အဦတစ္ခုလုံး၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးသည့္ေန႔မွ တပ္ဆင္ရပါမည္။

* အုတ္ရိုးႏွင့္ထိေတြ႕မည့္ သစ္သားမ်က္ႏွာျပင္အားလုံးကို ေဆးကတၱရာျဖင့္ သုတ္ထားရပါမည္။

* အခန္း၏အျမင့္ကို မူတည္၍ တံခါး၏ အခ်ိဳးအစားကို တြက္ယူလိုလၽွင္ တံခါး၏ အျမင့္သည္ အခန္းအျမင့္၏ ၁/၄+၄ေပ၆လက္မ ရွိရမည္။ တံခါး၏ အက်ယ္သည္ တံခါး၏ အျမင့္ထက္ (၄ေပေလ်ာ့နည္းရမည္။

* ေလွကားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေလွကားထစ္အေရအတြက္ကို “ရာဇ” ၊”မရဏ ” ၊ ”လာဘ” ဟူ၍ အစဥ္လိုက္ မွတ္ယူသြားရာ ”မရဏ”က်သည့္ေလွကားထစ္မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္က်သည္။

ဥပမာ – ရာဇ. ၁ ၊ ၄ ၊ ၇ ၊ ၁၀ မရဏ. ၂ ၊ ၅ ၊ ၈ ၊ ၁၁ လာဘ. ၃၊ ၆ ၊ ၉ ၊ ၁၂

အထက္ပါ ” မရဏ ” ေလွကားထစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၂ ၊ ၅ ၊ ၈၊ ၁၁စသည္တို႔သည္ ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ ေလွကားထစ္ အေရအတြက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ေလွခါး Landingသည္ ေျခနင္းအလ်ားထက္ပိုက်ယ္ရမည္။

* နံရံမေခ်ာမီ အုတ္နံရံကို ေရေလာင္းပါ ။ အုတ္နံရံတြင္ ေက်ာက္ထုပ္မ်ားရွိပါက spotရိုက္၍ ျဗဳတ္ထေအာင္ ဘိလပ္ေျမအရည္ေဖ်ာ္၍ႀကိဳတင္တစ္ရက္ ရိုက္ထားပါက ေလခိုျခင္းကင္းေဝးပါမည္။နံရံေခ်ာၿပီးသည့္ေနမွစ၍ တစ္ေန႔တြင္ခုႏွစ္ရက္ရက္တိတိ နံရံကို ေရျဖန္းေပးရပါမည္။

* ေဆးသုတ္သည့္အခါ သုတ္ေဆးကို တစ္ထပ္ထက္ပို၍ သုတ္မည္ဆိုပါက မူလသုတ္ေဆးေကာင္းစြာေျခာက္မွ ေနာက္တစ္ထပ္ကို သုတ္ရပါမည္။ သုတ္ေဆးကို အသုံးမျပဳေသးပါက ေလ လုံေအာင္ ပိတ္ထားရပါမည္။ ေရာစပ္ၿပီး ေမႊထားေသာ သုတ္ေဆးတို႔ကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္အသုံးျပဳၿပီးျဖစ္လၽွင္ ပုံးထဲတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ သုတ္ေဆးအေပၚမွ ေရျဖည့္ထားရပါမည္။

ေျမႀကီးက်င္းထဲသို႔ concrete မေလာင္းမီ Level ေပး၍ မ်က္ႏွာျပင္ညီေအာင္ ညႇိေပးရမည္။ Concrete ေလာင္းရာတြင္သုံးေပထက္ျမင့္ေသာအျမင့္မွတိုက္ရိုက္ေလာင္းမခ်ပဲ ၎ထက္ႏွိမ့္ခ်၍ေလာင္းျခငးကပိုမိုေကာင္းပါသည္။ Concreteေလာင္းခ်ိန္vibrator အသုံးျပဳရာတြင္rodတံကိုတည့္မတ္စြာထိုးရပါမည္။Rod တံကိုျပန္ထုတ္သည့္အခါRod တံထိုးသည့္ေနရာသို႔ကြန္ကရစ္စားဝင္နိုင္ေရန္သတိျပဳရမည္။Rod တံထိုးထည့္ထားရမည့္အခ်ိန္မွာတစ္ေနရာလၽွင္အနည္းဆုံး(၁၅)စကၠန္႔မွအမ်ားဆုံး(၂၅)စကၠန္႔ထက္မေက်ာ္ေစရ။

Rod တံကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာထိုးစိုက္ထားလၽွင္ကြန္ကရစ္မ်ားတစ္ေနရာထဲတြင္မာျခင္းျဖစ္တတ္သည္ကိုသတိျပဳရမည္။Rod တံကိုကိုင္တြယ္အသုံးျပဳသူသည္အေတြ႕အၾကဳံရွိၿပီးကၽြမ္းကင္နားလည္သူျဖစ္ရမည္။ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးသည့္အခါအျမဲတမ္းစိုစြတ္ေနေစရန္ေရကိုအနည္းဆုံး တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ေလာင္းေပးသင့္ပါသည္။ေရကန္ငယ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊စိုစြတ္ေသာအရာဝတၳဳျဖင့္ကာရံဖုံးအုပ္ထားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

*သံေခ်ာင္းဆက္ရာတြင္ အခ်င္း၏ေလးဆယ္ဆ (40D)အနည္းဆုံးရွိရပါမည္။သံေခ်ာင္းမ်ားအသုံးျပဳသည့္အခါသံေခ်းမ်ား၊အမဲဆီမ်ား၊ေျမႀကီးမ်ား၊ဆီမ်ားကင္းစင္ေစရန္လိုအပ္ပါသည္။Concrete RC Column တိုင္ေလာင္းရာတြင္တစ္ေန႔(12′) အျမင့္ထိသာ ေလာင္းသင့္ပါသည္။

*အမိုးသြပ္မိုးသည့္အခါတစ္ခ်ပ္ႏွင့္တစ္ခ်ပ္ထပ္သည့္သြပ္ကိုႏွစ္တြန႔္တိတိထပ္ေစရမည္။သြပ္ထိပ္ျခင္းဆက္သည့္အခါအနည္းဆုံး ေျခာက္လက္မထပ္သင့္ပါသည္။

*Concrete 1m^3လၽွင္ 35.32ft^3 ရွိပါသည္။

* ေရကိုဂါလံတြက္သည့္အခါ အလၽွား× အနံ × အျမင့္ ×6.25ႏွင့္ေျမာက္လၽွင့္ေရဂါလံရရွိပါမည္။ေရကိုလီတာျဖင့္တြက္သည့္အခါအလ်ား×အနံ×အျမင့္=ရလာတဲ့အေျဖကို4.54ႏွင့္ေျမာက္ရပါမည္။

*(8″×8″)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလၽွင္225ခ်ပ္(8″×12″)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလၽွင္150ခ်ပ္(12″×12″)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလၽွင္100ခ်ပ္(1 ‘×2’)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလၽွင္50ခ်ပ္(2 ‘×2 ‘)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလၽွင္25ခ်ပ္

*သစ္တစ္တန္တြင္ရွိရမည့္ အတိုင္းအတာမ်ား

(12″×1″)=600′ (11″×1″)=655′ (10″×1″)=720′ (9″×1″)=800′ (8″×1″)=900′ (7″×1″)=1029′ (6″×1″)=1200′ (5″×1″)=1440′ (4″×1″)=1800′(3″×1″)=2400′ (2″×1″)=3600′ (1″×1″)=7200’ (2″×1-1/2″)=7200 ‘ (3″×1-1/2″)=1600 ‘ (6″×6″)=200 ‘ ( 3″×3″)=800 ‘ (3″×2″)=1200 ‘ (4″×4″)=450 ‘ (4″×2″)=900 ‘

(4″×1-1/2″)=1200 ‘ (5″×5″)=288 ‘ (5″×3″)=480 ‘ (5″×2″)=720 ‘ (6″×2″)=600 ‘ (6″×1-1/2″)=2400 ‘

1Ton တြင္ရွိေသာသံေခ်ာင္းအေရအတြက္မ်ား တစ္ေခ်ာင္းလၽွင္12mm=40ft 6.5mm=0.26kg/m 1ton=3834m 1 viss = 20.22=20′-3″ 8mm=0.395kg/m 1ton=2531m

1 viss = 13.35=13′-4″ 10mm=135 ေခ်ာင္း 12mm=88 ေခ်ာင္း 16mm=53 ေခ်ာင္း 18mm=41 ေခ်ာင္း 20mm=33 ေခ်ာင္း 22mm=27 ေခ်ာင္း 25mm=21 ေခ်ာင္း 1m=3.28ft 1 inch=25.4mm 1m^3=35.32ft^3 Water 1ft^3=62.4 lb Water 1ft^3=624 Gal Water 1 Gal=10lb Water 1 Gal=4.54 Liter

1 Ton = 2240 Lb 1 Acre-ft=1234m^3 1 Acre=0.405 hectares 1 meter= 3.281 feet 1 km= 0.621 Mile 1 sq mile =2.59 sq km

တစ္ဧကလၽွင္ 208.71 ft ပတ္လည္ရွိသည္။ တစ္ဧက=43560 စတုရန္းေပ ဘိလပ္ေျမတစ္အိတ္လၽွင္ 50kg ေလးပါသည္။

တစ္တန္လၽွင္ 1000 kg ဘိလပ္ေၿမ 20 အိတ္လၽွင္ တစ္တန္ရွိပါသည္။

Sand(သဲ) Sand coarse(သဲၾကမ္း) Sand fine(သဲ ႏု) Gravel(ေက်ာက္စရစ္) Cement(ဘိလပ္ေျမ) Water(ေရ) Brick(အုတ္) Brickwork (အုတ္စီျခင္း) Plastering work(နံရံေခ်ာျခင္း)

Stair plastering work (ေလွခါးေခ်ာျခင္း) Bamboo( ဝါးလုံး) Earth(soil)ေျမတူး Plywood(အထပ္သားျပား) Dig earth(soil)ေျမႀကီးတူး Earth (soil) compaction construction(ေျမႀကီးႀကိတ္ျခင္း) Earth(soil) leveling construction(ေျမႀကီးညႇိျခင္း) Water pump(ေရစုပ္စက္) Backhoes(ေျမတူး၊ေျမကုတ္ကား) Construction roller(ေျမႀကိတ္စက္) Platecompactor(ေျမရိုက္စက္) Shrine room(ဘုရားခန္း) Living room(ဧည့္ခန္း) Single bed room (တစ္ေယာက္အိပ္ခန္း)

Master bed room(မိသားစုအိပ္ခန္း)Kitchen room(မီးဖိုခန္း) Dining room(ထမင္းစားခန္း) Bath room( ေရခ်ိဳးခန္း) Toilet(အိမ္သာခန္း) Common toilet(အမ်ားသုံးအိမ္သာခန္း)Lounge room(sitting)အပန္းေျဖခန္း Basement (cellar)ေျမေအာက္ခန္း Study room(စာၾကည့္ခန္း) Roof (အမိုး) Lighting rod(မိုးႀကိဳးလႊဲ) Gutter(ေရတေလ်ာက္)

Attic(ထပ္ခိုး) Gable(ျမင္းမိုရ္ပိတ္) Water Tank(ေရေလွာင္ကန္) Ceiling(မ်က္ႏွာက်က္) Balcony(လသာေဆာင္) Verandah(ဝရံတာ) Windows(ျပတင္းေပါက္မ်ား) Doors(တံ ခါးမ်ား) Ventilator(ေလဝင္ေလထြက္ေပါက္) Portico(အိမ္ေရွ႕ေပၚတီကို) Staircase/stairs(ေလွခါးမ်ား) Gate(ဝင္းတံခါး)

Fence(ၿခံစည္းရိုး) Garden home(ဥယ်ာဥ္) Letter box(အိမ္ေရွ႕စာတိုက္ပုံး) Door bell(အိမ္ေရွ႕အခ်က္ေပးဘဲလ္) Drain(ေရေျမာင္း)

Credit *

unicode

ဒီအခြေခံတွေသိထားရင် သင်အိမ်ဆောက်လို့ရပြီ(အိမ်ဆောက်နည်းအခြေခံသဘောတရားများ)

မြေကြီးပုံသည့်အခါ တူးသည့်ကျင်း၏ ၂ပေ<သို့မဟုတ်> ၃ပေအကွာတွင် မြေကြီးပစ်ပုံထားရမည်။မြေကြီးပြန်လည်ဖို့သည့်အခါ တစ်ကြိမ်လျှင် ၆လက်မ အလွှာလိုက်ဖို့ပြီး သိပ့်သည်းအောင် ရေဖြန်းဒင်ဆောင့် လိုအပ်သည့် သိပ့်သည်းမှု့ အနေအထားရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

* အဆောက်အဦအတွက် ပတ်တန်းရိုက်သည့်အခါ တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ရိုက်၍ ပတ်တန်းတိုင်အား မြေအဝင် ၃ပေ<သို့မဟုတ်>၄ပေဝင်အောင်ရိုက်ထားသင့်ပါသည်။အဆောက်အဦ ကျင်တယ်ဖမ်းသည့်အခါ အဆောက်အဦတစ်ခု၏ သုံးချိုးတစ်ချိုးတွင်ဖမ်းရမည်။

ကျင်တွယ်ဖမ်းနည်းကို အမျိုးမျိုးဖမ်းယူတတ်ကြသည်။ဥပမာ(၃၊၄၊၅)(၆၊၈၊၁၀) (၁၅ ၊ ၂၀၊ ၂၅) တို့ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖမ်းယူတတ်ကြသည်။* အုတ်မစီခင် အုတ်ကို နှစ်နာရီ ကြိုတင်၍ ရေစိမ်ထားရမည်။(သို့မဟုတ်)ရေလောင်းပေးရမည်။

* (၇)ပေအမြင့်ရှိသော ၊ (၇)ပေထက်ကျော်သော Slabဆိုလျှင် အနည်းဆုံး(၁၀)ရက်ထားပြီးမှ ဖြုတ်ရပါမည်။

* Slabလောင်းပြီး ( ၂ ) ရက်အတွင်း ကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်းအပေါ် မည်သည့် ဝန်မျှမတင်ရ။

* Slabအပြင်သို့ အဝဲထုတ်သည့်အခါ Slab၏ အဝဲထုတ်မည့်အတွင်းခွင်ပေ၏ (၅) ဆ (၁) ဆ ထုတ်ခွင့်ရှိသည်။ လူတို့သောက်သုံးနိုင်သောရေသည် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း၌သုံးရန်သင့်တော်ည်။ငန်ပျပျ အရသာရှိသောရေသည် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း၌ သုံးရန်မသင့်သောရေဖြစ်သည်။ သံကူကွန်ကရစ်များအတွက် ပင်လယ်ရေကို သုံးရန်မသင့်။ အက်ဆစ်အနည်းငယ်ပါဝင်သေဘာဝရေသည်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများတွင်သုံးနိုင်သောရေဖြစ်၏။ရေ၌ဆာလဖိတ်ဓာတ်(၀.၅)ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လျှင်ကွန်ကရစ်၏ဝန်ခံနိုင်အား(၄)ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမည်။ထို့အတူရေ၌ရိုးရိုးဆား()ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လျှင်ကွန်ကရစ်၏ဝန်ခံနိုင်အား(၃၀)ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းပေမည်။

* အုတ်စီလုပ်ငန်းပြီးစီးသွားသည့်အခါ နေ့စဉ်တစ်နေ့လျှင်(၃)ကြိမ်(၇)ရက်အထိ ရေဖြန်းပေးရပါသည်။

* အုတ်စီနံရံ အမြင့်အားတစ်နေ့လျှင်(၃)ပေသာစီပြီးD.P.C(Damp Proof Course)ကျောက်လောင်းထားခြင်းကပိုကောင်းပါသည်။

* ဝါးငြမ်းများဆင်သောအခါ အဆောက်အဦ အပြင်နံရံမှ (၃)ပေအကွာတွင်တိုင်ထောင်ခိုင်းပြီး ဝါးလုံးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး (၂) ပေခွဲသာခြားခြင်းဖြင့် ငြမ်း၏ တောင့်တင်းခိုင်မာမှု့ကို ရစေပါသည်။

* သံကိုဖြတ်တောက်သည့်အခါ (၄၅) ဒီဂရီချိုးချင်သော သံချောင်းကို မိမိလိုချင်သော ပေထက် ( ၂)လက်မပိုဖြတ်ရမည်။(၉၀)ဒီဂရီချိုးချင်သော သံချောင်းကို မိမိလိုချင်သော ပေထက် (၉)လက်မပိုဖြတ်ရည်။ (၁၃၅) ဒီဂရီ ချိုးချင်သော သံချောင်းကို မိမိလိုချင်သော ပေထက်(၁၄)လက်မ ပိုဖြတ်ပါ။(မှတ်ချက်။R.C column သံနှင့် Beam သံတို့အတွက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)

* တံခါးရွက်များကို အဆောက်အဦတစ်ခုလုံး၊ အခြားလုပ်ငန်းများပြီးစီးသည့်နေ့မှ တပ်ဆင်ရပါမည်။

* အုတ်ရိုးနှင့်ထိတွေ့မည့် သစ်သားမျက်နှာပြင်အားလုံးကို ဆေးကတ္တရာဖြင့် သုတ်ထားရပါမည်။

* အခန်း၏အမြင့်ကို မူတည်၍ တံခါး၏ အချိုးအစားကို တွက်ယူလိုလျှင် တံခါး၏ အမြင့်သည် အခန်းအမြင့်၏ ၁/၄+၄ပေ၆လက်မ ရှိရမည်။ တံခါး၏ အကျယ်သည် တံခါး၏ အမြင့်ထက် (၄ပေလျော့နည်းရမည်။

* လှေကားပြုလုပ်ရာတွင် လှေကားထစ်အရေအတွက်ကို “ရာဇ” ၊”မရဏ ” ၊ ”လာဘ” ဟူ၍ အစဉ်လိုက် မှတ်ယူသွားရာ ”မရဏ”ကျသည့်လှေကားထစ်များကို ရှောင်ကျဉ်ကျသည်။

ဥပမာ – ရာဇ. ၁ ၊ ၄ ၊ ၇ ၊ ၁၀ မရဏ. ၂ ၊ ၅ ၊ ၈ ၊ ၁၁ လာဘ. ၃၊ ၆ ၊ ၉ ၊ ၁၂

အထက်ပါ ” မရဏ ” လှေကားထစ်များဖြစ်ကြသော ၂ ၊ ၅ ၊ ၈၊ ၁၁စသည်တို့သည် ရှောင်ကျဉ်ရမည့် လှေကားထစ် အရေအတွက်များဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။လှေခါး Landingသည် ခြေနင်းအလျားထက်ပိုကျယ်ရမည်။

* နံရံမချောမီ အုတ်နံရံကို ရေလောင်းပါ ။ အုတ်နံရံတွင် ကျောက်ထုပ်များရှိပါက spotရိုက်၍ ဗြုတ်ထအောင် ဘိလပ်မြေအရည်ဖျော်၍ကြိုတင်တစ်ရက် ရိုက်ထားပါက လေခိုခြင်းကင်းဝေးပါမည်။နံရံချောပြီးသည့်နေမှစ၍ တစ်နေ့တွင်ခုနှစ်ရက်ရက်တိတိ နံရံကို ရေဖြန်းပေးရပါမည်။

* ဆေးသုတ်သည့်အခါ သုတ်ဆေးကို တစ်ထပ်ထက်ပို၍ သုတ်မည်ဆိုပါက မူလသုတ်ဆေးကောင်းစွာခြောက်မှ နောက်တစ်ထပ်ကို သုတ်ရပါမည်။ သုတ်ဆေးကို အသုံးမပြုသေးပါက လေ လုံအောင် ပိတ်ထားရပါမည်။ ရောစပ်ပြီး မွှေထားသော သုတ်ဆေးတို့ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက်အသုံးပြုပြီးဖြစ်လျှင် ပုံးထဲတွင် ကျန်ရှိနေသည့် သုတ်ဆေးအပေါ်မှ ရေဖြည့်ထားရပါမည်။

မြေကြီးကျင်းထဲသို့ concrete မလောင်းမီ Level ပေး၍ မျက်နှာပြင်ညီအောင် ညှိပေးရမည်။ Concrete လောင်းရာတွင်သုံးပေထက်မြင့်သောအမြင့်မှတိုက်ရိုက်လောင်းမချပဲ ၎င်းထက်နှိမ့်ချ၍လောင်းခြငးကပိုမိုကောင်းပါသည်။ Concreteလောင်းချိန်vibrator အသုံးပြုရာတွင်rodတံကိုတည့်မတ်စွာထိုးရပါမည်။Rod တံကိုပြန်ထုတ်သည့်အခါRod တံထိုးသည့်နေရာသို့ကွန်ကရစ်စားဝင်နိုင်ရေန်သတိပြုရမည်။Rod တံထိုးထည့်ထားရမည့်အချိန်မှာတစ်နေရာလျှင်အနည်းဆုံး(၁၅)စက္ကန့်မှအများဆုံး(၂၅)စက္ကန့်ထက်မကျော်စေရ။

Rod တံကိုအချိန်ကြာကြာထိုးစိုက်ထားလျှင်ကွန်ကရစ်များတစ်နေရာထဲတွင်မာခြင်းဖြစ်တတ်သည်ကိုသတိပြုရမည်။Rod တံကိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုသူသည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွမ်းကင်နားလည်သူဖြစ်ရမည်။ကွန်ကရစ်လောင်းပြီးသည့်အခါအမြဲတမ်းစိုစွတ်နေစေရန်ရေကိုအနည်းဆုံး တစ်နေ့သုံးကြိမ်လောင်းပေးသင့်ပါသည်။ရေကန်ငယ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊စိုစွတ်သောအရာဝတ္ထုဖြင့်ကာရံဖုံးအုပ်ထားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

*သံချောင်းဆက်ရာတွင် အချင်း၏လေးဆယ်ဆ (40D)အနည်းဆုံးရှိရပါမည်။သံချောင်းများအသုံးပြုသည့်အခါသံချေးများ၊အမဲဆီများ၊မြေကြီးများ၊ဆီများကင်းစင်စေရန်လိုအပ်ပါသည်။Concrete RC Column တိုင်လောင်းရာတွင်တစ်နေ့(12’) အမြင့်ထိသာ လောင်းသင့်ပါသည်။

*အမိုးသွပ်မိုးသည့်အခါတစ်ချပ်နှင့်တစ်ချပ်ထပ်သည့်သွပ်ကိုနှစ်တွန့်တိတိထပ်စေရမည်။သွပ်ထိပ်ခြင်းဆက်သည့်အခါအနည်းဆုံး ခြောက်လက်မထပ်သင့်ပါသည်။

*Concrete 1m^3လျှင် 35.32ft^3 ရှိပါသည်။

* ရေကိုဂါလံတွက်သည့်အခါ အလျှား× အနံ × အမြင့် ×6.25နှင့်မြောက်လျှင့်ရေဂါလံရရှိပါမည်။ရေကိုလီတာဖြင့်တွက်သည့်အခါအလျား×အနံ×အမြင့်=ရလာတဲ့အဖြေကို4.54နှင့်မြောက်ရပါမည်။

*(8″×8″)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင်225ချပ်(8″×12″)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင်150ချပ်(12″×12″)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင်100ချပ်(1 ‘×2’)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင်50ချပ်(2 ‘×2 ‘)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင်25ချပ်

*သစ်တစ်တန်တွင်ရှိရမည့် အတိုင်းအတာများ

(12″×1″)=600′ (11″×1″)=655′ (10″×1″)=720′ (9″×1″)=800′ (8″×1″)=900′ (7″×1″)=1029′ (6″×1″)=1200′ (5″×1″)=1440′ (4″×1″)=1800′(3″×1″)=2400′ (2″×1″)=3600′ (1″×1″)=7200’ (2″×1-1/2″)=7200 ‘ (3″×1-1/2″)=1600 ‘ (6″×6″)=200 ‘ ( 3″×3″)=800 ‘ (3″×2″)=1200 ‘ (4″×4″)=450 ‘ (4″×2″)=900 ‘

(4″×1-1/2″)=1200 ‘ (5″×5″)=288 ‘ (5″×3″)=480 ‘ (5″×2″)=720 ‘ (6″×2″)=600 ‘ (6″×1-1/2″)=2400 ‘

1Ton တွင်ရှိသောသံချောင်းအရေအတွက်များ တစ်ချောင်းလျှင်12mm=40ft 6.5mm=0.26kg/m 1ton=3834m 1 viss = 20.22=20′-3″ 8mm=0.395kg/m 1ton=2531m

1 viss = 13.35=13’-4″ 10mm=135 ချောင်း 12mm=88 ချောင်း 16mm=53 ချောင်း 18mm=41 ချောင်း 20mm=33 ချောင်း 22mm=27 ချောင်း 25mm=21 ချောင်း 1m=3.28ft 1 inch=25.4mm 1m^3=35.32ft^3 Water 1ft^3=62.4 lb Water 1ft^3=624 Gal Water 1 Gal=10lb Water 1 Gal=4.54 Liter

1 Ton = 2240 Lb 1 Acre-ft=1234m^3 1 Acre=0.405 hectares 1 meter= 3.281 feet 1 km= 0.621 Mile 1 sq mile =2.59 sq km

တစ်ဧကလျှင် 208.71 ft ပတ်လည်ရှိသည်။ တစ်ဧက=43560 စတုရန်းပေ ဘိလပ်မြေတစ်အိတ်လျှင် 50kg လေးပါသည်။

တစ်တန်လျှင် 1000 kg ဘိလပ်မြေ 20 အိတ်လျှင် တစ်တန်ရှိပါသည်။

Sand(သဲ) Sand coarse(သဲကြမ်း) Sand fine(သဲ နု) Gravel(ကျောက်စရစ်) Cement(ဘိလပ်မြေ) Water(ရေ) Brick(အုတ်) Brickwork (အုတ်စီခြင်း) Plastering work(နံရံချောခြင်း)

Stair plastering work (လှေခါးချောခြင်း) Bamboo( ဝါးလုံး) Earth(soil)မြေတူး Plywood(အထပ်သားပြား) Dig earth(soil)မြေကြီးတူး Earth (soil) compaction construction(မြေကြီးကြိတ်ခြင်း) Earth(soil) leveling construction(မြေကြီးညှိခြင်း) Water pump(ရေစုပ်စက်) Backhoes(မြေတူး၊မြေကုတ်ကား) Construction roller(မြေကြိတ်စက်) Platecompactor(မြေရိုက်စက်) Shrine room(ဘုရားခန်း) Living room(ဧည့်ခန်း) Single bed room (တစ်ယောက်အိပ်ခန်း)

Master bed room(မိသားစုအိပ်ခန်း)Kitchen room(မီးဖိုခန်း) Dining room(ထမင်းစားခန်း) Bath room( ရေချိုးခန်း) Toilet(အိမ်သာခန်း) Common toilet(အများသုံးအိမ်သာခန်း)Lounge room(sitting)အပန်းဖြေခန်း Basement (cellar)မြေအောက်ခန်း Study room(စာကြည့်ခန်း) Roof (အမိုး) Lighting rod(မိုးကြိုးလွှဲ) Gutter(ရေတလျောက်)

Attic(ထပ်ခိုး) Gable(မြင်းမိုရ်ပိတ်) Water Tank(ရေလှောင်ကန်) Ceiling(မျက်နှာကျက်) Balcony(လသာဆောင်) Verandah(ဝရံတာ) Windows(ပြတင်းပေါက်များ) Doors(တံ ခါးများ) Ventilator(လေဝင်လေထွက်ပေါက်) Portico(အိမ်ရှေ့ပေါ်တီကို) Staircase/stairs(လှေခါးများ) Gate(ဝင်းတံခါး)

Fence(ခြံစည်းရိုး) Garden home(ဥယျာဉ်) Letter box(အိမ်ရှေ့စာတိုက်ပုံး) Door bell(အိမ်ရှေ့အချက်ပေးဘဲလ်) Drain(ရေမြောင်း)

Credit *