၁၁ရက္ေန႔မွာရြာမယ့္မိုး…….စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေအာင္ရြာမယ့္မိုးလာပါၿပီ..

၁၁ရက္ေန႔မွာရြာမယ့္မိုး…….စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေအာင္ရြာမယ့္မိုးလာပါၿပီ..

စိုက္ၾကပ်ိဳးၾကဖို႔အဆင့္သင့္ျဖစ္ၾကၿပီလား…

၂၀၂၁ ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းေလဝဲတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္…

ခ်င္းျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကယားျပည္နယ္…

ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ တနသၤါရီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းပဲခူးတိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း မေကြးတိုင္း…

ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေအာင္ မိုးေတြရြာနိုင္ပါတယ္…..

Su Su San(မင္းဂြတ္သီး)

၁၁ရက္ေန႔မွာ႐ြာမယ့္မိုး…….စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေအာင္႐ြာမယ့္မိုးလာပါၿပီ..

စိုက္ၾကပ်ိဳးၾကဖို႔အဆင့္သင့္ျဖစ္ၾကၿပီလား…

၂၀၂၁ ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းေလဝဲတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္…

ခ်င္းျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကယားျပည္နယ္…

ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ တနသၤါရီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းပဲခူးတိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း မေကြးတိုင္း…

ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေအာင္ မိုးေတြ႐ြာႏိုင္ပါတယ္…..

Su Su San(မင္းဂြတ္သီး)